Yabancı Havayolları Ba Bs formu vermek zorunda mıdır?

Vergi Usul Kanunu 256 sıra no.lu Genel Tebliğinin birinci paragrafında “249 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi” ve “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim” verme zorunluluğu getirilmiştir.

Aynı tebliğin B – “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” Vermek Yükümlülüğünde Olan ve “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi”nde Yapılan Değişiklik ve İlaveler başlıklı bölümünde ise;

“Bu bildirim, form “A” ve form “B” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Form “A” da esas olarak bilanço ve gelir tablosu bilgileri ile diğer bilgilere ilişkin alanlar bulunmaktadır. Tablo II’de 39 ve 40 no’lu alanlar ilave edilmiştir. Ayrıca Tablo III’deki alanlar “Dönem İçinde Yapılan Faturalı Satışlara İlişkin Bilgi” olarak ilave edilmiştir. Tablo III’de geçen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Faturalı Satışlar”dan maksat, satılan mal ve hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemlerin “saymanlık”larca yapıldığı satışlardır.

Form “B” bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim olarak düzenlenmiştir. “B” formundaki Tablo II’nin alanlarına hesap döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler kaydedilecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” (Ba) ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim”i (Bs) vermek yükümlülüğü getirilmiştir.”

düzenlemeleri ile Bilanço Usulüne göre defter tutan mükelleflerin-Bs formu verme yükümlülüğü getirmiş bulunmamaktadır. Bu açıklamalar kapsamında Ba-Bs Bildiriminin bilanço ve gelir tablosu bilgilerine göre düzenleneceği açıklanmış olup, V.U.K.’nın 207 nci maddesi hükmü gereği Hasılat Defteri tutmakta ve bilanço ve gelir tablosu düzenlememektedir. Ayrıca, Şubemizin faaliyeti gereği V.U.K.’nun 334 sıra nolu Genel Tebliği Kapsamında “Elektronik Ortamda Yolcu Bileti” düzenlemekte olup, fatura düzenlememektedir.

V.U.K.’nun 350 sıra no.lu Genel Tebliğinin birinci paragrafında “……………ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup” düzenlemesi ile Bilanço Usulüne göre defter tutan mükelleflerin Ba-Bs Bildirim Formu yükümlülüğü olduğunu açıklamıştır.

Yine V.U.K.’nun 396 sıra no.lu Genel Tebliğinin 1- KAPSAM “Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler” başlıklı bölümünün birinci paragrafında “Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.” açıklaması ile Bilanço Usulüne göre defter tutan mükelleflerin Ba-Bs Bildirim Formu yükümlülüğü olduğunu açıklamıştır. Aynı Tebliğin yukarıda bahsedilen bölümün 1.1.2 başlıklı kısmında ise “Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.” düzenlemesi ile ilgili bölümü düzenleyen birinci paragrafı dikkate alarak bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin Kurumlar Vergisinden muafiyet kazanmaları halinde Ba-Bs formunu vermeyeceklerini açıklamıştır.

V.U.K.’nun 207 nci maddesi hükmü gereği Bilanço usulüne göre defter tutmayıp, Hasılat Defteri tutmakta ve faaliyet sonuçlarını bu defterde izlemekte, bilanço ve gelir tablosu düzenlememektedir. Yukarıda bahsedilen Tebliğ hükümleri bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin bilanço ve gelir tablosu bilgileri üzerinden Ba-Bs Bildirim formlarını düzenleneceğini ve bu mükellefler tarafından Ba-Bs Bildirim Formlarının bağlı bulundukları vergi dairelerine verileceğini hüküm altına almıştı.


 

“Yasal uyarı: Bu bölümde sunulan özet cevaplar, soruların sorulduğu tarihlerdeki mevzuatlara göre verilmiş olup, daha detaylı güncel bilgiler için lütfen bize ulaşın.”