Özel Usulsüzlük Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
Genel TebliğGenel TebliğGenel TebliğGenel TebliğGenel TebliğGenel TebliğGenel Tebliğ
2010201120122013201420152016
(TL)(TL)(TL)(TL)(TL)(TL)(TL)
Madde - 343
En az ceza haddi
- Damga vergisinde7.788.89.49.710.611
- Diğer vergilerde16171819192021
Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri için9096105110110120126
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için57606670707780
-İkinci sınıf tüccarlar için28303335363940
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için14151617171819
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için7.788.89.49.710.611
-Gelir vergisinden muaf esnaf için3.53.744.34.44.85
Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
İkinci derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri için50535860606669
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için28303335363940
-İkinci sınıf tüccarlar için14151617171819
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için7.788.89.49.710.611
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için3,503,7044,304,404,805
-Gelir vergisinden muaf esnaf için22.152.32.42.42.62.7
Madde - 353
1 numaralı bentte yazılı belgeler
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu almamak veya vermemek (*)160170180190190200210
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı7700080000880009400097000106000110000
2 numaralı bentte yazılı belgeler
-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması160170180190190200210
-Her bir belge nevine ilişkin her tespit için toplam ceza miktarı770080008800940097001060011000
-Her bir belge nevine ilişkin olarak bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam ceza miktarı7700080000880009400097000106000110000
4 numaralı bent
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması160170180190190200210
6 numaralı bent
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara3500370040004300440048005000
7 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara190200220230230250260
8 numaralı bent (**)
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine570600660700700770800
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası140000150000158000
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere77080088094097010601100
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına570600660700700770800
Madde - 355
b) Damga Vergisinde Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1.61.71,79
Mükerrer Madde - 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
-I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında110701.171.21.21.31.37
-II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında500530580600600660690
-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında250260280300300330340
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası97000010600001100000
(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10'undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.
(**) Bu miktar 29.7.1998 tarihinden sonra uygulanabilecektir.
(1) 29.12.2009 gün ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 393 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(2) 29.12.2010 gün ve 27800 sayılı (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 402 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(3) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 411 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(4) 31.12.2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 422 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(5) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği