Beyanname Verme Süreleri

BEYANNAME TÜRÜ  BEYANNAME VERME SÜRESİ   ÖDEME SÜRESİ  
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesiİzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, kazançlara ilişkin yıllık beyanname MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.)1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
Münferit BeyannameSerbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari BeyannameGelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.-----
Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiHesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel BeyannameÖzel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geçici Vergi Beyannamesi3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs,1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Agustos,2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım,3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat.4.Dönem 17 Şubat.
Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesintisuretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan,1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz,2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim,3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.4.Dönem 26 Ocak.
Katma Değer Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık)3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar BeyannameGelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan,1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz,2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim,3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.4.Dönem 26 Ocak.
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesiİzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme Tarihleri ve HadlerFormların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilebilecek, Formlarda uygulanan had 5.000 TL