Damga Vergisi Oranları

2016

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler , taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2.  Kira mukavelenameleri  (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1,89
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler47,80 TL
2. Sulhnameler47,80 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)268,50 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler47,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
    aa) Makbuz senedi (Resepise)16,60 TL
    ab) Rehin senedi (Varant)9,80 TL
    ac) İyda senedi1,70 TL
    ad) Taşıma senedi0,60 TL
b) Konşimentolar9,80 TL
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri16,60 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
    ba)  Bilançolar36,90 TL
    bb)  Gelir tabloları17,80 TL
    bc) İşletme hesabı özetleri17,80 TL
c) Barnameler1,70 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları7,30 TL
e) Ordinolar0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları7,30 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b)  Maaş, ücret,  gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60 TL
b) Vergi beyannameleri
    ba) Yıllık  gelir vergisi beyannameleri47,80 TL
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri63,80 TL
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri31,50 TL
    bd)  Muhtasar beyannameler31,50 TL
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)31,50 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler63,80 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler23,50 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri23,50 TL
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için37,40 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri0,60 TL

2015

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler , taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2.  Kira mukavelenameleri  (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1,89
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler45,30 TL
2. Sulhnameler45,30 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)254,40 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler45,30 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler
a) Emtia senetleri
    aa) Makbuz senedi (Resepise)15,80 TL
    ab) Rehin senedi (Varant)9,30 TL
    ac) İyda senedi1,70 TL
    ad) Taşıma senedi0,60 TL
b) Konşimentolar9,30 TL
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2. Ticari belgeler
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri15,80 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
    ba)  Bilançolar35,00 TL
    bb)  Gelir tabloları16,90 TL
    bc) İşletme hesabı özetleri16,90 TL
c) Barnameler1,70 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları7,00 TL
e) Ordinolar0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları7,00 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b)  Maaş, ücret,  gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60 TL
b) Vergi beyannameleri
    ba) Yıllık  gelir vergisi beyannameleri45,30 TL
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri60,50 TL
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri29,90 TL
    bd)  Muhtasar beyannameler29,90 TL
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)29,90 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler60,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler22,30 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri22,30 TL
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için35,50 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri0,60 TL