Harçlar

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2016)
Yargı harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I. Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde13,50 TL
2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde29,20 TL
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
44,90 TL
4. (6216 Sayılı Kanun’un 75/8. maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03.04.2011) Anayasa Mahkemesinde239,50 TL
II. Celse harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (16,60 TL’den aşağı olmamak üzere)Binde 2,27
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda16,60 TL
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL’den az olmamak üzere)Binde 2,27
III. Karar ve ilam harcı:
1. Nispi harç:
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerindenBinde 68,31
(6518 Sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük 19.02.2014) Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır.
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)Binde 11,38
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)Binde 4,55
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)Binde 11,38
e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük: 06.03.2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde Binde 68,31 hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden) Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar 29,20 TL’den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra dışında 29,20 TL kalan kararlarında
b) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında68,10 TL
c) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.01.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında48,10 TL
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında48,10 TL
IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen fıkra. Yürürlük 14.04.2011)
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında143,50 TL
b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarihli ve E: 2011/54, K: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında143,50 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 Sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen ibare. Yürürlük 28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında79,70 TL
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu79,70 TL
V. Keşif harcı (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için) (6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 01.08.2010)206,30 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı29,20 TL
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı29,20 TL
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardanYüzde 4,55
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardanYüzde 9,10
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 11,38
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 4,55
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardanYüzde 2,27
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirdeYüzde 2,27
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirdeYüzde 4,55
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halindeYüzde 2,27
bb) İcra marifetiyle teslim halindeYüzde 4,55
h) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen hüküm. Yürürlük: 06.03.2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)20,20 TL
II. İflas harçları:
1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı48,10 TL
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerindenYüzde 4,55
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerindenBinde 11,38
III. Haciz, teslim ve satış harcı (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) (6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük 01.08.2010)68,50 TL
C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde217,40 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde623,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde1.405,30 TL
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde107,70 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde154,40 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde341,90 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde107,70 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde154,40 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde341,90 TL
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde42,00 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde60,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde107,70 TL
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)10,70 TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)35,80 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)1,70
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)1,70
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)4,30
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)4,30
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadarBinde 11,38
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler içinBinde 5,69
III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 16,60 TL’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerindenBinde 4,55
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerindenBinde 4,55
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise44,90 TL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden44,90 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)Binde 4,55
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenlerBinde 1,13
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler60,80 TL
Noter harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 60,80 TL’den az, 31.262,40 TL’den çok olamaz.)
Binde 1,13
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden Harç miktarı 4,30 TL’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.Binde 2,27
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.Binde 4,55
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,548 TL
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden9,50 TL
2. Her nevi tebliğ (6830 Sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için16,60 TL
3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için7,80 TL
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için7,80 TL7,80 TL
4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler23,50 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri29,20 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler29,20 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)7,60 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için7,60 TL
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından1,70 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)4,30 TL
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)16,60 TL
7. Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti16,60 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda310,90 TL
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için3,40 TL
10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için3,40 TL
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14.04.2011)
60,80 TL
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.
I. Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma29,20 TL
b) Danıştay’a başvurma60,80 TL
c) Danıştay’a temyiz başvurularında126,90 TL
d) Bölge İdare Mahkemesine (6545 Sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen ibare Yürürlük 28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında84,50 TL
II. Nispi harçlar:
a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararları ile Bölge İdare Mahkemesi’nin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden 29,20 TL’den az olmamak üzereBinde 4,55
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 60,80 TL’den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)Binde 9,10
III. Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında29,20 TL
b) Danıştay kararlarında60,80 TL
c) Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarında60,80 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından1,20 TL
Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:
I. Tapu işlemleri:
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerindenBinde 11,38
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (5831 Sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 27.01.2009)Binde 1593,9
3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (5831 Sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 27.01.2009)Binde 22,77
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerindenBinde 11,38
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerindenBinde 68,31
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerindenBinde 68,31
6.a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (5831 Sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 27.01.2009)Binde 11,38
b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerindenBinde 11,38
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerindenBinde 4,55
7. İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerindenBinde 4,55
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerindenBinde 4,55
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerindenBinde 2,27
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanun’un 921. maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1011. maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerindenBinde 2,27
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerindenBinde 6,83
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerindenBinde 6,83
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (5838 Sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 28.02.2009)Binde 4,55
12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden (5838 Sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 28.02.2009)Binde 6,83
13.a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)189,00 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.94,40 TL
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (5838 Sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 28.02.2009)Binde 22,77
c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)94,40 TL
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden20,20 TL
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerindenBinde 2,27
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için42,00 TL
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)7,60 TL
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerindenBinde 11,38
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerindenBinde 136,62
20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrıBinde 20
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden içinBinde 20
c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20
d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz.) devir alan için (5838 Sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük 28.02.2009)Binde 20
e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan içinBinde 20
f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrıBinde 20
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanun’un 64. maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
g) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (6361 Sayılı Kanun’un 51. maddesiyle eklenen ibare Yürürlük: 13.12.2012)Binde 4,55
II. Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,Binde 6,83
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,Binde 11,38
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,Binde 9,10
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,Binde 13,66
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 16,60 TL’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı 16,60 TL’dir. Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
I. İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler1.248,90 TL
b) Memleket içinde imal olunanlar623,60 TL
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
- Hariçten ithal edilenler623,60 TL
- Memleket içinde imal olunanlardan311,10 TL
2. Patent ve faydalı modeller:
(5228 Sayılı Kanun’un 37. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004)
a) Başvuru harcı20,90 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tabidir.)20,90 TL
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı104,90 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı104,90 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı104,90 TL
f) Sınai mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)104,90 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinden tasarruf işlemleri;
- Devir104,90 TL
- Veraset104,90 TL
- Lisans120,30 TL
- Rehin104,90 TL
- Mevki fiil104,90 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı120,30 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı32,60 TL
b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı86,40 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı17,80 TL
d) Tasarım tescil harcı34,50 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)206,40 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)310,80 TL
g) Devir şerhi tescil104,90 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı206,40 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı59,50 TL
i) Birleşme kayıt harcı154,40 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı120,30 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi34,50 TL
l) Menşei memleket belgelerinden120,30 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı747,10 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (İlk üç sınıf için)86,40 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)86,40 TL
c) Marka yenileme harcı224,70 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı299,70 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı182,10 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı166,90 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı299,70 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı110,100 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı173,00 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı120,30 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı86,40 TL
k) Öncelikli başvuru harcı1.399,20 TL
l) Uluslararası başvuru harcı86,40 TL
5. Coğrafi işaretler
a) Başvuru harcı20,90 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı20,90 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı20,90 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı299,70 TL
b) Sicil yenileme harcı299,70 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı299,70 TL
II. İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler:
(4369 Sayılı Kanun’un 82. maddesiyle kaldırılmıştır.)
III. Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: (18.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6592 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
IV. Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden467,50 TL
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden560,80 TL
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden279,80 TL
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden467,50 TL
e) Diğer hususların tescilinden185,80 TL
2. Ruhsatlar:
a) Müsaade vesikaları1.248,90 TL
b) Arama ruhsatnameleri1.874,30 TL
c) İşletme ruhsatnameleri15.630,60 TL
d) Belgeler1.874,30 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki311,10 TL
Trafik harçları
I. Tescil harçları:
(4760 Sayılı Kanun’un 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.8.2002)
II. Sürücü belgesi harçları:
(5281 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)133,70 TL
b) B sınıfı sürücü belgesinden402,90 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden133,70 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden268,50 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden672,10 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III. Sınav harçları:
(5281 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.1.2005)
IV. Sürücü belgesi vize harçları:
( 5281 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V. Teknik muayene harçları
(5228 Sayılı Kanun’un 60. maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük: 1.1.2005)
VI. Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanunu’nun;
a) 13. maddesine göre verilecek izin belgelerinden372,80 TL
b) 16. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)747,90 TL
c) 17. maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)1.498,90 TL
d) 33. maddesine göre verilecek her izin belgesinden747,90 TL
e) 35. maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)3.749,60 TL
f) (4842 Sayılı Kanun’un 27. maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII. Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden2.186,20 TL
bb) Diğerlerinden216,70 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden248,10 TL