Tevkifat Oranları

Tevkifata Tabi ÖdemelerTevkifat Oranı
- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK'nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerindenGVK 103 ve 104. maddelere göre
- GVK'nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden% 17
- Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden % 20
- Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden% 3
- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden% 20
- Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil) % 20
- Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden% 0
- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden% 0
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden% 20
- Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç)% 15
- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
  ♦ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 18
  ♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 15
  ♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 13
- Mevduat faizlerinden 
  ♦ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 15
  ♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 12
  ♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
- Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden
  ♦ Vadesiz ve ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda% 15
  ♦ 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 12
  ♦ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10
- Repo kazançları üzerinden% 15
(Tam ve dar mükelleflere yapılan ödemelerden)